Analysemodel
Startside Op Analysemodel Historisk klæsning

 

Om anvendelse af analysemodellen:

 

Alle fag har deres faglige metode, og ovenstående er danskfagets. "Analyse" er oldgræsk og betyder opløsning. Når man analyserer en tekst, opløser man den således i mindre dele. Det gør den mere overskuelig at arbejde med. Analysen leder frem mod en fortolkning – en samlet og dybere forståelse af teksten.

Man skal ikke nødvendigvis gå frem slavisk efter denne model og arbejde alle analyseelementer igennem i den givne rækkefølge. Det vil kunne blive en meget mekanisk og overfladisk behandling af teksten og lukke af for en egentlig forståelse. Det er vigtigt at holde fast i det, der undrer en i teksten, og bruge denne undren som drivkraft i analysen. Forklaring og uddybning af til de enkelte analyseelementer findes i Litteraturleksikon bag i Litteraturhåndbogen.

 

 

 

ANALYSE-MODEL til skønlitterære tekster

(romaner, noveller, digte, dramaer)

 

Tid: hvornår er teksten skrevet. Hvornår udspiller handlingen sig? Over hvor lang tid udspiller handlingen sig?

Sted: Hvor foregår handlingen?

Miljø: I hvilket socialt miljø udspiller handlingen sig?

Tema: Hvilket tema behandler teksten?

Fortællersynsvinkel: Fra hvilken synsvinkel er teksten set?

Komposition: Hvordan er teksten bygget op? Hvilke hovedafsnit, hvilke underafsnit falder handlingen i? Hvordan ser tekstens spændingskurve ud?

Personkarakteristik: Hvordan er de centrale personer – socialt og psykologisk? Finder der en udvikling sted?

Sprog og stil: Hvordan er stillejet? Hvordan er sprogbrugen? Hvilke stilistiske virkemidler er anvendt?

Holdning: Hvilken holdning kommer til udtryk i teksten?

Budskab/sigte: Har teksten et budskab eller et sigte?

Perspektivering: Til forfatterskabet – Tematisk – Stilistisk – Historisk - Social

 

 


Hannes...

Hvad er tekstanalyse?

 

Referat:  

(Af latin re-ferre: at bringe tilbage)

Gengivelse af noget talt eller skrevet.

En kort, neutral genfortælling.

Man ændrer ikke på noget, man afleverer det samme, som man fik.

Man bearbejder ikke noget.

 

Analyse:  

( Af græsk ana-lyein: at opløse, pille fra hinanden)

Opløsning af noget i dets bestanddele.

At pille noget  fra hinanden for at se, hvad det består af.

En tekstanalyse opløser en tekst i dens bestanddele, f.eks. persontegningen, miljøbeskrivelse, personernes indbyrdes forhold, skitsering af konflikt osv.

 

En tekstanalyse tager derfor sit udgangspunkt i teksten.

Alt, hvad man siger om personerne, om miljøet og om forholdet mellem personerne m.v., skal kunne bevises/dokumenteres med henvisninger til teksten.

 

Tolkning:  

(En "samle-igen-proces")

En sammenfatning af de svar, man nåede frem til i analysen.

Tekstens overordnede tema/emne.

Konklusionen på tekstgennemgangen.

 

DANSK

Tekst/genre:  Forfatter:  År:

 

Fortællersynsvinkel

 

Komposition? (hvordan er teksten bygget op?). Fx Flash-backs. Ved digte: antal strofer, enderim?

 

Resume (kort)

 

 

 

Personkarakteristik (analyse): Husk: Udefra og ind: (facts: alder, køn, stilling, fattig/rig, gift, søskende, udseende osv) og ind: (hvordan er personen? fx stille, underdanig, selvhævdende osv):

 

 

 

 

 

Tema (Det som teksten overordnet handler om):

 

 

 

 

Perspektivering (parallel til andre tekster)

 

 

 

 

Ismer: Hvilken ”retning” tilhører teksten, fx romantik, realisme, rationalisme?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE-model til sagprosatekster